استاد افشاری

دیدار با مدیریت فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،, استاد سروقامت

10 مرداد ماه، با یکی از دوستان و همکاران گروه نصیران هدایت، میهمان بخش فرهنگی نهاد مرکزی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بودیم.

Subscribe to RSS - استاد افشاری